Naknada štete od ujeda psa lutalice

Nisu retki slučajevi da prolaznika na ulici zadesi neki od sledećih nemilih događaja kao što su: ujed psa lutalice, pad u neobezbeđen šaht, pad u rupu, pad zbog neravnine na nekoj javnoj površini, pad na led, ili sneg.

Svi ovi gore nabrojani događaji imaju nešto zajedničko, a to je da mogu prouzrokovati štetu licu koje se zadesio u datoj situaciji, a sama šteta može biti materijalna i namaterijalna. U tim slučajevima lice ima pravo na naknadu štete.

Nematerijalna šteta koju trpi oštećeni najčešće se manifestuje kao strah i bol.

Bol je fizički osećaj koji nastaje zbog zadobijene povrede. On može biti različitog intenziteta i trajanja. Tako obično bol bude najjačeg intenziteta prilikom samog nastanka povrede, a kasnije vremenom on slabi. Blagi bol može da se javlja i dugo vremena nakon povrede.

Strah je psihička kategorija, i on predstavlja osećaj zabrinutosti zbog određene preteće situacije. I strah može biti različitog intenziteta i trajanja. Interesantno je reći da kao posledica jednog događaja mogu da se jave različiti strahovi kod oštećenog. Tako oštećeni kojeg je napao pas lutalica, u momentu napada oseća strah za svoju bezbednost pa čak i život. Kasnije se može javljati sekundarni strah prilikom boravka u blizini bilo kog drugog psa, pa čak i onog koji ne pokazuje znake agresivnosti. Takođe kod oštećenog može da se javi i strah za svoje zdravlje tokom samog procesa lečenja.

Umenjanje opšte životne aktivnosti može da nastane kao posledica težih povreda. U ovom slučaju kod oštećenog se javlja psihička bol, i on ima pravo na naknadu štete po tom osnovu.

Naruženost može nastati kao posledica neke spoljne povrede. To može biti ožiljak ili neki drugi deformitet. Psihička bol koju oštećeni trpi zbog naruženosti predstavlja osnov za naknadu štete.

Materijalna šteta se ogleda u umanjenju vrednosti imovine oštećenog. Tako na primer pas može pocepati pantalone prolazniku, a lice koje je palo sa bicikla zbog neravnine na biciklističkoj stazi može pretrpeti materijalnu štetu u vidu oštećenja na biciklu.

Lice koje je bilo na bolovanju zbog povrede, materijalnu štetu može trpeti zbog umanjene zarade za vreme trajanja bolovanja.

UJED PSA LUTALICE

Ukoliko nekog ujede pas, za štetu odgovara njegov vlasnik. Ovo je slučaj ukoliko pas ima vlasnika, i tu je situacija jasna što se tiče odgovornosti. Međutim, gradovi su puni napuštenih pasa lutalica, i neretko se dešava da prolaznici budu napadnuti.

Naknada štete zbog ujeda psa lutalice je sasvim drugo pitanje od ujeda vlasničkog psa. Za štetu u ovim situacijama odgovara grad, odnosno opština na čijoj teritoriji se desio napad. Ukoliko je na teritoriji lokalne samouprave osnovano javno preduzeće čija je dužnost da uklanja napuštene životinje, za štetu odgovara i to preduzeće.

KAKO DOKAZATI UJED PSA

U slučaju ujeda psa lutalice potrebno je da obezbedite dokaze, kako biste kasnije mogli da ostvarite pravo na naknadu štete. Ukoliko je sam događaj video neki svedok, bilo bi poželjno da uzmete njegov kontakt telefon.

Neophodno je da se odmah javite lekaru, kako bi lekar konstatovao nastale povrede. Poželjno je da se događaj prijavi policiji, ili da se događaj prijavi komunalnoj policiji.

Što se tiče pravnih pitanja, i samog postupka naknade štete, najbolje je da se obratite advokatu za ujed psa, koji se bavi ovim pitanjima.

UJED MAČKE

Kao i kod ujeda psa, ista je situacija i sa mačkom, ili nekom drugom životinjom. Ukoliko životinja ima vlasnika, odgovara vlasnik. A ukoliko je životinja napuštena, odgovara jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji desio događaj, odnosno preduzeće kome je povereno uklanjanje napuštenih životinja.

PAD U ŠAHT

Šaht bez poklopca predstavlja veliki rizik od povređivanja, naročito jer se isti često postavljaju na samim putevima, biciklističkim i pešačkim stazama.

Pored grada, odnosno opštine, za štetu nastalu padom u šaht odgovara preduzeće koje je dužno da održava vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ali i preduzeće kojem je povereno uređenje i održavanje ulica i saobraćajnica, trotoara, biciklističkih i pešačkih staza.

PAD NA ULICI

Povreda može nastati usled pada na trotoaru, ili pešačkoj stazi zbog rupe, neravnine ili izbočine na površini namenjenoj za kretanje. Ove deformacije mogu nastati zbog mehaničkih oštećenja, zbog atmosferskog uticaja, ali i zbog toga što korenje drveća koje raste pored staze vremenom izdigne sloj asfalta.

U svakom slučaju ovakva prepreka na stazi je opasna, i predstavlja potencijalnu opasnost da se prolaznik saplete i padne. Naročito su opasne prepreke koje se nalaze na slabo osvetljenim delovima trotoara, jer se noću otežano uočavaju.

Jedinica lokalne samouprave, tj. grad ili opština dužna je da održava ulice i čini ih bezbednim za kretanje. Može biti osnovano i javno preduzeće kome će biti povereno ovo održavanje.

Ukoliko dođe do povrede pri padu na javnoj površini, za štetu odgovaraju grad odnosno opština, ali i preduzeće koje je dužno da vrši održavanje.

PAD NA LEDU

U periodu kada temperatura padne ispod nule može doći do formiranja ledenog sloja na javnim površinama koje su namenjene za kretanje. Ovaj led predstavlja opasnost za prolaznike, jer postoji mogućnost da zbog okliznuća nastanu povrede. Obaveza održavanja javnih površina bezbednim za kretanje je na gradu ili opštini, a posao uklanjanje snega i leda može biti poveren i nekom preduzeću. Mnogim lokalnim odlukama propisana je obaveza i stanara da uklanjaju sneg i led sa javnih površina koje se nalaze ispred njihovih zgrada.

Povreda na ulici padom na klizav sneg i led

PAD LEDA SA KROVA

U zimskim danima može doći do pada snega ili leda sa krova. U tom momentu može doći do povređivanja slučajnog prolaznika, a led i sneg mogu naneti štetu i parkiranim automobilima.

Odgovornost za štetu snosi vlasnik objekta sa kojeg je led pao. Ukoliko je led pao sa stambene zgrade, kao tuženi u postupku može da se pojavi stambena zajednica, jer se ista tretira kao pravno lice. Stanari su dužni da uklanjaju sneg i led sa prozora, terasa, balkona i lođa, ali tako da vode računa da ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika.

Isti je slučaj i ukoliko zbog vetra sa krova odleti crep ili neki drugi predmet.

ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE

Rok za potraživanje naknade štete regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima. On iznosi tri godine od momenta kada je oštećeni saznao za štetu. U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva protekom pet godina od kad je šteta nastala.

Pošto u ovom tekstu govorimo o specifičnim slučajevima naknade štete, proisteklim iz povređivanja na ulici ili drugom javnom mestu, rok za naknadu štete počinje da teče od momenta kada se događaj desio, jer se taj momenat uzima kao momenat kada je oštećeni za štetu i saznao.

Bitno je naglasiti da tužbu treba podneti pre nego što istekne tri godine od samog događaja. Momentom podizanja tužbe zastarevanje se prekida. Nakon pravosnažnosti presude, ukoliko tuženi ne isplati dobrovoljno dosuđeni iznos, postoji mogućnost da se pokrene prinudno izvršenje. Zastarelost pravosnažne presude iznosi deset godina.

POSTUPAK NAKNADE ŠTETE

Sam postupak može da bude sudski, i on započinje podnošenjem tužbe za naknadu štete. Spor može da se reši i vansudskim putem, ukoliko na strani odgovornog lica postoji volja za rešavanjem.

Konkretno u Novom Sadu, pitanja vansudskog postupka detaljnije su regulisana “Pravilnikom o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji grada Novog Sada“.

Lice koje je pretrpelo štetu zbog ujeda napuštene životinje, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada može Pravobranilaštvu Grada Novog Sada, da podnese pisani zahtev za naknadu štete. Vansudski postupak nije obavezan pre podnošenja tužbe, on predstavlja samo mogućnost. U svakom slučaju ukoliko vansudski postupak ne uspe, ili oštećeni ne bude zadovoljan ponudom, pitanje se može rešiti podnošenjem tužbe sudu.

VISINA ODŠTETE

Visina odštete koja se dobija zavisi od mnogobrojnih faktora. Pre svega zavisi po kojim se sve osnovima naknada šteta može potraživati.

Oštećeni može da pretrpi samo strah i bol, i da potražuje naknadu štete po ta dva osnova, a ukoliko je povreda određene prirode može da nastane i naruženost, ili čak da nastupi umanjenje opšte životne aktivnosti. U tim slučajevima javljaju se dodatni osnovi za naknadu štete, i po svakom od njih može da se potražuje određena suma novca.

Koliki će biti konkretni iznosi za svaki od ovih osnova, zavisi od trajanja i intenziteta bola kao i straha, zatim od stepena naruženosti, kao i od stepena umanjenja opšte životne aktivnosti.

Zakonom nisu određeni kriterijumi za visinu naknade, već je to prepušteno sudskoj praksi. Dakle cenovnik telesnih povreda zvanično ne postoji. Tako recimo imamo slučajeve da se za ujed psa na teritoriji jedne opštine sudskim presudama dosuđuju drugačiji iznosi naknade od one koja se dosuđuje za ujed psa sa istim posledicama u nekoj drugoj opštini ili gradu.

Pravilnicima koje su neke opštine ili gradovi usvojili, a Novi Sad je jedan od gradova koji ima ovakav pravilnik, predviđeni su određeni kriterijumi za utvrđivanje visine naknade u postupku vansudskog rešavanja spora. Međutim ovi kriterijumi ne važe u postupku pred sudom, pa stranka koja nije zadovoljna ponudom grada, može podneti tužbu sudu.

U oblasti naknade štete advokatska kancelarija Novi Sad, Milan Ivetić može Vam ponuditi savete i usluge u raznim pitanjima, a naročito :

– Povreda na ulici
– Povreda na javnom mestu
– Odgovornost za upad u šaht
– Pad na ledu
– Pad leda sa krova
– Ujed psa lutalice naknada štete
– Vansudsko poravnanje za ujed psa
– Isplata za ujed psa lutalice
– Naknada za ujed vlasničkog psa
– Odšteta za ujed mačke
– Odgovornost grada za štetu
– Kako tužiti grad
– Odšteta od države
– Tužba protiv države
– Tužba za naknadu štete protiv države

Ovaj tekst je informativnog karaktera, i postoji mogućnost da je nakon njegovog objavljivanja došlo do promene propisa. Za detaljnije i precizne informacije o pitanju koje Vas zanima možete se obratiti stručnom licu, advokatu za naknadu štete.

Advokat Novi Sad

Milan Ivetić

Septembar 2020