Ako želite profesionalnu saradnju, mi smo pravi izbor za Vas

ODNOS PREMA KLIJENTIMA

U društvu zasnovanom na vladavini prava advokat ima visoki stepen profesionalne odgovornosti, koja proističe iz obaveze da svoja znanja i sposobnosti  posveti klijentima i interesima zakonitosti i pravde.

Kodeksom profesionalne etike advokata, propisane su pravne i etičke obaveze advokata.

Odnos prema klijentima | Advokat Novi Sad

Sve što je klijent, poveri advokatu, ili što advokat, sazna na drugi način u slučaju u kome zastupa, dužan je da čuva kao advokatsku tajnu. Obaveza čuvanja tajne važi i po prestanku zastupanja. Advokatsku tajnu predstavljaju i podaci koje je advokat saznao od lica čijeg zastupanja se nije prihvatio. Advokat tajnu čuva i bez posebnog zahteva klijenta, a na osnovu savesne procene svih okolnosti koje mogu uputiti na zaključak o tome šta klijent želi ili šta je u njegovom interesu da ostane poverljivo.

Obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena, a advokat ima pravo da otkrije tajnu samo u retkim slučajema koji su izričito i jasno definisani propisima.

Advokatska tajna | Advokat Milan Ivetić Novi Sad

Advokat slobodno odlučuje da li će prihvatiti zastupanje. Advokat prihvata zastupanje kada stranka to od njega zatraži, ili kada mu je zastupanje dodeljeno odlukom nadležnog organa. Advokat može da odbije zastupanje ako je preopterećen poslom, ako su zahtevi stranke očigledno suprotni njenim vlastitim interesima, ako oceni da su izgledi za uspeh neznatni, ako zaključi da je obest osnovni motiv stranke, ako oceni da stranka ima druge nehumane ili nemoralne pobude, itd…

U određenim slučajevima, advokat je dužan da odbije zastupanje. Na donošenje odluke o zastupanju ne sme uticati razlika u polu, rasi, nacionalnoj pripadnosti, jeziku, veri, političkom i drugom ubeđenju, poreklu, društvenom položaju, ekonomskoj moći ili stranačkoj pripadnosti.

Zastupanje | Advokat Milan Ivetić

Advokat od koga stranka zahteva da preuzme zastupanje u predmetu u kome je već zastupa drugi advokat, dužan je da se ne upušta u ocenjivanje kvaliteta rada kolege koji zastupa. Advokat može preuzeti zastupanje, ukoliko to stranka od njega zahteva, ali samo pod uslovom da stranka otkaže punomoć advokatu koji je već zastupa, i od njega pribavi potvrdu da mu ne duguje naknadu za zastupanje.

Preuzimanje zastupanja

Advokat treba da sa primerenom pažnjom i sa razumevanjem, sasluša klijenta i njegov problem, i usmeri ga na kazivanje o činjenicama koje su od značaja za pružanje pravne pomoći. Prilikom prihvatanja zastupanja advokat će klijentu ukazati da je pretpostavka uspešnog zastupanja iskrenost klijenta i da je potrebno da mu klijent iznese sve činjenice i dokaze i otkrije svoje stvarne pobude i ciljeve. Poverljivost iznesenih podataka je zaštićena obavezom čuvanja advokatske tajne, a tajna može biti otkrivena samo u retkim situacijama pod tačno propisanim uslovima. Advokat će klijentu izneti svoju ocenu činjenica i pravnu prirodu predmeta, vrstu i osnovne osobine postupka koji će biti primenjen, način obračuna naplate…

Odnos prema klijentu | Advokat Novi Sad

Advokat je dužan da se prema svim klijentima ophodi pristojno i odgovorno, da svim predmetima pristupa jednako savesno i stručno, da zastupa bez nepotrebnog odugovlačenja. Advokat će klijentu, na njegov zahtev, predati svu dokumentaciju koju je od njega dobio, odluke, zapisnike i kopije podnesaka koje je u njegovom predmetu primio ili sastavio.

Prema suprotnoj stranci advokat treba da se ophodi odmereno i učtivo, ali ne i po cenu ostavljanja utiska kolebljivosti, popustljivosti, ili neodlučnog zastupanja prava i interesa svog klijenta.

Odnos prema suprotnoj stranci | Advokat Novi Sad

Kada sastavlja ugovore, advokat je dužan da vodi računa o pravima svih stranaka koje zaključuju pravni posao, i da savesno štiti njihove interese, bez obzira koja od njih mu se prva obratila i koja plaća naknadu.

Ugovori koje sastavlja Milan Ivetić

Prema sudu, drugim državnim organima i njihovim predstavnicima advokat treba da se ophodi odmereno i pristojno, nastojeći da obezbedi isto takvo ophođenje klijenta, ali i predstavnika ovih organa prema sebi i klijentu. Podnesci i usmena izlaganja advokata treba da budu jasni, sažeti, umesni i logični, a kritika koju advokat upućuje sudu, drugim državnim organima i njihovim predstavnicima ne sme da bude saopštena na neprimeren ili uvredljiv način.

Međusobno uvažavanje advokata

U odnosu prema sudu, drugim državnim organima i njihovim predstavnicima advokat ne sme da utiče na tok postupka i donošenje odluke neprofesionalnim sredstvima i pritiscima, a naročito obraćanjem organima i licima koja nemaju pravo da se upliću u postupak, raspravljanje i odlučivanje.

Zabrana zloupotrebe

Kodeksom profesionalne etike advokata, propisana su sledeća načela kojih advokat treba da se pridržava, a to su : Nezavisnost, Stručnost, Savesnost, Poštenje, Poverljivost, Dostojnost, Nespojivost, Odgovornost, Odmerenost.

Odnos prema klijentima - Načela

PROČITAJTE

Možda Vas zanima