KO SMO MI?

Počeci advokatske kancelarije porodice Ivetić se vezuju za 1991. godinu. Tada je osnovana prva advokatska kancelarija u Kikindi kada je sa advokaturom počeo da se bavi Mladen Ivetić. Porodičnu tradiciju nastavlja Milan Ivetić, sa iskustvom u advokaturi od 2005. godine. Od 2009. godine advokatska kancelarija Ivetić počinje da posluje i u Novom Sadu – Advokat Novi Sad

ŠTA RADIMO?

Advokat Novi Sad – Milan Ivetić poseduje iskustvo u skoro svim oblastima prava. Naša advokatska kancelarija bavi se pružanjem svih vrsta pravnih i advokatskih usluga koje su regulisane važećim propisima u Novom Sadu, a i šire. Iskustvo sticano dugim nizom godina i kroz mnoštvo slučajeva. Pogledajte ceo opis naših usluga i oblasti prava koje pokrivamo.

NAKNADA ŠTETE

Svako ko pretrpi štetu, ima pravo da mu se pričinjena šteta nadoknadi. Advokat Novi Sad – Milan Ivetić pomoći će Vam da to pravo i ostvarite!

Šteta može nastati kao posledica povrede na ulici, ujeda psa lutalice, kao posledica saobraćajne nezgode. Ukoliko se neko oklizne na klizav pod, ili upadne u neobezbeđen šaht i pretrpi povrede. Takođe nastaje ako padne led sa krova i ošteti parkirani automobil, ali i ukoliko je neko lice neosnovano lišeno slobode. Šteta postoji ukoliko jedno lice uvredi drugo, ukoliko širi neistine ili na drugi način dođe do povrede časti i ugleda. Šteta može nastati, i na mnogobrojne druge načine, kada dođe do umanjenja imovine, nanošenja fizičkog i psihičkog bola, ili prouzrokovanja straha.

Materijalna šteta

Materijalna šteta postoji kada dođe do umanjenja nečije imovine. To može biti uništenje ili oštećenje neke stvari, izgubljena zarada ili slično. Pored već nastalog umanjenja, šteta obuhvata i buduću izmaklu korist. U sustini, ukoliko dođe do sprečavanja uvećanja imovine koja bi se po redovnom toku stvari desila.

Nematerijalna šteta

Nematerijalna šteta se sastoji u povredi ličnih dobara ili prava, odnosno psihičkog i fizičkog integriteta ličnosti. Ukoliko dođe do nanošenja fizičkog bola, psihičkog bola, ili straha, tada nastaje nematerijalna šteta.

Naknada štete | Advokat Novi Sad
Nasledno pravo | Advokat Novi Sad

NASLEDNO PRAVO

U situaciji kada određeno lice premine, sva njegova imovina prelazi na njegove naslednike. Naslednici nasleđuju i dugove, ali samo do vrednosti njihovog naslednog dela. Ovo znači da naslednik ne može odgovarati za dugove ostavioca preko onog iznosa koliko vredi deo koji je nasledio.

Za sve oblasti vezane za nasledno pravo, tu je Advokat Novi Sad – Milan Ivetić.

Ostavinska rasprava

Postupak raspodele zaostavštine odvija se na ostavinskoj raspravi. Na raspravu se pozivaju svi zakonski i testamentalni naslednici, ali mogu učestvovati i sva druga lica koja imaju opravdani interes.

Izdvajanje imovine iz zaostavštine po osnovu ulaganja

Ne tako retko imamo situaciju kada je određeno lice koje je živelo sa ostaviocem doprinosilo da se imovina ostavioca uveća. U takvim situacijama zaista ne bi bilo pošteno da se svo to ulaganje raspodeli ravnomerno i ostalim naslednicima. Postoji mogućnost da se ulaganje jednog lica izdvoji iz zaostavštine i pripadne licu koje je dalo svoj doprinos uvećanju imovine.

Zakonski naslednici

Zakon detaljno reguliše koja sve lica spadaju u krug naslednika. Ukoliko postoje lica koja spadaju u bliži zakonski nasledni red, onda se na ostavinsku raspravu ne pozivaju lica koja su u daljem naslednom redu.

Testament

Ostavilac može raspolagati svojom imovinom i putem testamenta. Zakonski naslednici mogu prihvatiti testament. U određenim slučajevima ukoliko postoji povreda prava na nužni deo, oni taj svoj nužni deo imaju pravo da zahtevaju.

ZASTUPANJE FIRMI

Da bi poslovanje privrednog društva bilo u skladu sa zakonom, mora se biti veoma oprezan jer je zaista mnogo propisa koji regulišu ovu oblast. Advokat Novi SadMilan Ivetić će Vas uputiti u ove propise.

Osnivanje firmi

Društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), i ostali privredni subjekti, moraju biti registrovani kod Agencije za privredne registre. Advokatu se može poveriti posao izrade osnivačke odluke, osnivačkog ugovora, kao i svih ostalih pravnih akata koji su neophodni za osnivanje, i kasnije uspešno funkcionisanje privrednog društva.

Ugovor o radu sa zaposlenima

Pravilno uređenje radno pravnih odnosa u privrednom društvu, takođe je neophodno za zakonito poslovanje. Ugovor o radu sa zaposlenim, ako i prestanak radnog odnosa, su osetljiva polja, i zahtevaju veliku opreznost. Korišćenjem šablonskih obrazaca, poslodavci u praksi često prave greške koje povlače za sobom nezakonitost, i povod su za pokretanje sudskog postupka.

Zastupanje firmi pred sudom

Privredni sporovi nastaju u slučajevima kada dve firme imaju spor oko nekog pravnog pitanja, a najčešće je to neisplaćeni dug. Ukoliko dođe do spora pred nadležnim sudom, advokat stručno zastupa privredno društvo kao punomoćnik.

Zastupanje firmi | Advokat Novi Sad
Kupovina stana | Advokat Novi Sad

KUPOVINA STANA ILI DRUGE NEPOKRETNOSTI

Prilikom kupovine stana ili neke druge nekretnine, najbitnija je pravna sigurnost. Stoga je poželjno posao realizacije kupoprodaje prepustiti stručnom licu.

Uloga advokata je da pre svega izvrši proveru nekretnine uvidom u dokumentaciju, i uvidom u Katastar nepokretnosti. Često je prethodno potrebno rešiti i određena pravna pitanja da bi uopšte moglo doći do overe ugovora. Advokat sastavlja ugovor o kupoprodaji, i organizuje overu kod Javnog beležnika. Takođe advokat može zastupati klijenta u postupku uknjiženja u Katastru nepokretnosti, i postupku kod Poreske uprave. Advokat Novi SadMilan Ivetić je tu da preduzme sve pravne radnje, kako bi se posao uspešno realizovao.

Porez kod kupovine stana

Promet nepokretnosti povlači za sobom i plaćanje poreza. U postupku pred Poreskom upravom odlučuje se o visini poreza, a ukoliko postoje uslovi sprovodi se postupak poreskog oslobođenja.

Kupci prvog stana

Kupac prvog stana, ukoliko ispunjava zakonom propisane uslove ima pravo da bude oslobođen plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno da dobije povrat PDV-a. Kupac ovu pogodnost može ostvariti na maksimalno 40 m2 stana koji kupuje, ali za svakog člana domaćinstva koji ispunjava uslove može se ostvariti pogodnost za još po 15 m2.

Kupovina stana na kredit

Vrlo često kupoprodaju prate i drugi pravni poslovi. Ukoliko kupac kupuje stan na kredit, banka će kao sredstvo obezbeđenja zahtevati da se na stanu upiše hipoteka.

RADNO PRAVO

U svakom radnom odnosu sa jedne strane imamo poslodavca, a sa druge zaposlenog. Odnosi između njih regulisani su zakonom, drugim propisima ali i ugovorom o radu. Sve ugovore o radu napisaće Vam Advokat Novi Sad – Milan Ivetić.

Ugovor o radu

Sva pitanja koja se tiču zarade zaposlenog, radnog vremena, posla koji će zaposleni obavljati, kao i ostala bitna pitanja preciznije se uređuju ugovorom o radu. Ugovor o radu potpisuju zaposleni i poslodavac.

Rad na crno

Dešava se da poslodavac izbegava da zaključi ugovor sa zaposlenim. U svakom slučaju, kada je u pitanju rad na crno, zakon je na strani radnika. Zaposleni koji je faktički radio za poslodavca bez ugovora o radu ima prava iz radnog odnosa kao da je ugovor zaključen.

Otkaz

Način otkaza кoji otvara najviše spornih pitanja jeste otkaz od strane poslodavca. Poslodavac može da otkaže zaposlenom ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje, ukoliko zaposleni učini povredu radne obaveze, nepoštovanje radne discipline, usled smanjenog obima posla.

Postupak otkaza

Što se tiče procedure oko davanja otkaza, poslodavci moraju biti izuzetno oprezni, jer ukoliko naprave neki propust u proceduri zaposleni može od suda zahtevati poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa.

Nazakonit otkaz

U slučaju da je poslodavac dao otkaz zaposlenom, a da nije imao osnova, zaposleni ima pravo da pokrene sudski postupak. U ovom postupku zaposleni može zahtevati poništaj rešenja o otkazu, ali i naknadu štete koju je trpeo zbog nezakonitog otkaza.

Isplatni listić

Obračun zarade ili isplatni listić zarade predstavlja dokument poslodavca. U njemu su sadržani podaci o svim elementima na osnovu kojih se zaposlenom obračunava zarada i naknada zarade za određeni mesec. Ona može poslužiti kao dokaz u sporovima radnog prava. Poslodavac je dužan da svakog meseca dostavi zaposlenom obračun zarade, u protivnom može odgovarati za prekršaj.

Radno pravo | Advokat Novi Sad

VRHUNSKI STRUČNJACI

Visoko obrazovan tim stručnjaka, jednako posvećen svim svojim klijentima. Advokat Novi Sad ima za cilj da Vam pomogne i efikasno pronađe rešenje.

INTERNACIONALNO POSLOVANJE

Veoma uspešno poslujemo i sa klijentima nemačkog govornog područja. Dugi niz godina Advokat Novi Sad sarađuje sa prevodilačkom agencijom UNION  doo Novi Sad.

ZADOVOLJNI KLIJENTI

Advokat Novi Sad – Milan Ivetić izgradio je uzajamnu saradnju i poverenje sa klijentima. Naš princip rada se bazira na odgovornosti, savesnosti i pouzdanosti.

ISKUSTVO

Kroz dugogodišnji rad i široki spektar delatnosti, u zemlji i inostranstvu, Advokat Novi Sad – Milan Ivetić stekao je iskustva u svim oblastima prava.

Advokat Novi Sad BLOG

Možda će Vas zanimati

Potrebna Vam je pomoć?

Advokat Novi Sad - Milan Ivetić

KONTAKTIRAJTE NAS

ADVOKAT NOVI SAD I PARTNER