STRUČNI TEKSTOVI

Informišite se o raznim temama i kako advokat Milan Ivetić može da Vam pomogne

Upravni spsor i upravni postupak | Advokat Novi Sad

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

Upravni spor predstavlja kontrolu organa uprave od strane suda. Za rešavanje upravnih sporova uspostavljen je sud posebne nadležnosti.
Testament | Advokat Novi Sad

NASLEDNO PRAVO – TESTAMENT

Testament, Zaveštanje, ili kako se još naziva i Poslednja volja, predstavlja izjavu kojom jedno lice raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti.
Nasledno pravo i ostavinska rasprava | Advokat Novi Sad

NASLEDNO PRAVO I OSTAVINSKA RASPRAVA

Nasledno pravo uređeno je Zakonom o nasleđivanju, a značajni su i drugi zakoni kao što je Zakon o vanparničnom postupku kojim je uređena Ostavinska rasprava
POVREDA NA RADU - Prava i naknada štete

POVREDA NA RADU – Prava i naknada štete

Povreda na radu predstavlja telesno oštećenje koje je pretrpeo zaposleni, a u uzročno-posledičnoj vezi je sa obavljanjem posla. Povreda na radu jeste i povreda nastala prilikom dolaska zaposlenog na posao i obrnuto.
Promet nepokretnosti | Advokat Novi Sad

PROMET NEPOKRETNOSTI – Ugovori i prava

Nepokretnosti obično predstavljaju najvredniji deo imovine nekog lica. S toga je veoma bitno da prilikom kupovine nekretnine obezbedite maksimalni stepen sigurnosti. Sam stub procesa kupovine, predstavlja ugovor o kuporodaji, pa je veoma važno da odredbe ugovora budu takve da savesno zaštite potpisnike.
RAZVOD BRAKA - Sporazumno ili po tužbi | Advokat Novi Sad

RAZVOD BRAKA – Sporazumno ili po tužbi

Danas u pravnom sistemu Republike Srbije postoje dva načina za razvod braka: sporazumni razvod braka, i podneta tužba za razvod braka. Saznajte više!
Adutorska prava i autorsko delo | Advokat Novi Sad

AUTORSKA PRAVA I AUTORSKO DELO

Autorska prava u Republici Srbiji uređena su pre svega Zakonom o autorskom i srodnim pravima, ali i drugim podzakonskim aktima, kao i ratifikovanim međunarodnim konvencijama.
Otkaz od strane poslodavca | Advokat Milan Ivetić Novi Sad

OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA

Jedan od načina prestanka radnog odnosa jeste Otkaz od strane poslodavca. Poslodavci koji nameravaju da zaposlenom otkažu ugovor o radu, moraju biti veoma oprezni, jer sama procedura otkaza mora biti sprovedena strogo po odredbama zakona.
Prestanak radnog odnosa | Advokat Milan Ivetić

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Radni odnos zasniva se Ugovorom o radu, a može prestati na više načina. Zakon o radu detaljno reguliše načine prestanka radnog odnosa.
U daljem tekstu, obradićemo neke od vrsta prestanka radnog odnosa.
Ugovor o poklonu | Advokat Milan Ivetić Novi Sad

Ugovor o poklonu – Sve što trebate da znate

Ugovor o poklonu je takav ugovor kod kog jedna ugovorna strana prenosi ili se obavezuje da prenese drugoj ugovornoj strani u svojinu određenu stvar ili neko drugo pravo, i to bez ikakve naknade.
Odgovornost za štetu | Advokat Novi Sad

Odgovornost za štetu

Pitanje prouzrokovanja i naknade štete u našem pravu regulisano je Zakonom o obligacionim odnosima
Obračun zarade - isplatni listić | Advokat Novi Sad

Obračun zarade – isplatni listić

Obračun zarade ili isplatni listić kako se često naziva, predstavlja dokument poslodavca u kojem su sadržani podaci o svim elementima na osnovu kojih se zaposlenom obračunava zarada i naknada zarade za određeni mesec.
Kazne za prekršaje u saobraćaju - Advokat Novi Sad

Kazne za prekršaje u saobraćaju

Šta sve predstavlja saobraćajni prekršaj, kao i kolike su kazne, regulisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Procedura samog prekršajnog postupka regulisana je opštim pravilima, tj Zakonom o prekršajima.